You need to upgrade your Flash Player
Download: Flash Player
Home >นิสสัน ลีสซิ่ง
นิสสัน ลีสซิ่ง
 

รู้จักเรา  สินค้าและบริการ  ข้อเสนอพิเศษ  ช่องทางการชำระเงิน  ถาม-ตอบ  ติดต่อเรา 

   
 
   
 
 
เรื่องการชำระค่างวดรถ
Q: จะชำระค่างวดได้อย่างไร?
A: บริษัทฯได้เปิดทางเลือกในการชำระเงินค่างวดเช่าซื้อสำหรับลูกค้าได้แก่
1.               การชำระที่เคาน์เตอร์โดยใช้บัตรชำระเงิน(บัตร Nissan Pay card)ที่ท่านได้รับ โดยบริษัทฯจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมชุดสำเนาสัญญาในเดือนแรก หรือใช้แบบฟอร์มการชำระเงินซึ่งอยู่ด้านหลังของใบเสร็จค่างวดของแต่ละงวดไปชำระที่ธนาคารที่ระบุในแบบฟอร์มดังกล่าว ได้ทุกที่ทั่วประเทศ
2.               การค่างวดผ่านหักบัญชีธนาคาร เพียงท่านมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารไทยพาณิชย์ กสิกรไทย ทหารไทย และกรุงศรีฯ ธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ท่านก็สามารถที่จะขอสมัครเพื่อให้บริษัทฯหักค่างวดจากบัญชีดังกล่าวของท่านได้ สนใจสมัครติดต่อ 02-207-4000 ต่อ 601
3.               ออกเช็คลงวันที่เช็คล่วงหน้าตามกำหนดชำระเงินในแต่ละงวด อย่างน้อย 12 ฉบับ (รายปี) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯค่ะ
 
 
Q: ชำระได้ที่เคาน์เตอร์โดยใช้บัตรชำระเงินหรือด้านหลังใบเสร็จได้ที่ช่องทางใด?
A: บริษัทฯได้จัดหาช่องทางที่หลากหลายเพื่อความสะดวกของท่าน ซึ่งท่านไปชำระได้ทุกสาขาทั่วประเทศได้แก่
1.               ธนาคารไทยพาณิชย์
2.               ธนาคารกสิกรไทย
3.               ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.               ธนาคารนครหลวงไทย
5.               ธนาคารกรุงเทพฯ
6.               ธนาคารกรุงไทย
7.               Pay at post ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
8.               เคาน์เตอร์ Mpay ของ Telewiz
 
Q: หากเลยวันครบกำหนดชำระ ลูกค้าสามารถชำระได้ถึงเมื่อไหร่?
A: นับจากวันครบกำหนดชำระ ลูกค้าสามารถชำระอย่างล่าช้าภายใน 4 วัน (รวมวันหยุดทำการแล้ว)ค่ะ
                       
Q: ชำระค่างวดรถโดยหักบัญชีธนาคาร ทำอย่างไร?
A:               1.1   ลูกค้าจะต้องมีบัญชีธนาคารออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ของธนาคารไทยพาณิชย์ กสิกรไทย ทหารไทย หรือ กรุงศรีอยุธยา ธนาคารใดธนาคารหนึ่ง 
1.2   ติดต่อ บริษัท ฯ เพื่อขอเอกสารหนังสือยินยอมให้หักกับบัญชีเงินฝาก (02-2074000 ต่อ 601)
            1.3   เมื่อลูกค้าได้รับเอกสารแล้ว ให้นำหนังสือยินยอมฯ และสมุดบัญชี ไปตรวจสอบลายเซ็นที่ธนาคารสาขา 
ใดก็ได้ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเซ็นรับรองว่า ลายเซ็นตรงกัน
   1.1.4   ลูกค้าต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล) และสำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรกพร้อมเซ็นรับรองสำเนา (ลายเซ็นต้องเหมือนกับที่ให้ไว้กับธนาคาร)
1.5   ส่งกลับใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับ
1.6   บริษัทฯ ส่งเอกสารให้ธนาคารตรวจสอบลายเซ็น ใช้เวลา 1 เดือน
 
Q: เพราะเหตุใด ถึงยังไม่สามารถเริ่มหักบัญชีธนาคารได้?
 A:                    1.1 ผลของการตรวจสอบจากธนาคาร แจ้งว่าไม่อนุมัติให้หักผ่านบัญชี
                        1.2 บริษัทฯ จะแจ้งลูกค้า และ จัดส่งหนังสือยินยอมให้หักผ่านบัญชีให้ลูกค้าเซ็นอีกครั้ง
                        1.3 ลูกค้าส่งเอกสารกลับมาที่บริษัทฯ และ ใช้เวลา 1 เดือนการตรวจสอบลายเซ็น
 
Q: จะทราบได้อย่างไรว่าได้มีการหักค่างวดรถจากบัญชีลูกค้าแล้ว ?
A:         -   บริษัทฯ จะโทรแจ้งลูกค้าว่าการชำระค่างวดรถโดยหักผ่านบัญชีอนุมัติแล้ว โดยจะเริ่มหักวันครบกำหนดชำระในเดือนถัดไป และลูกค้าจะได้รับจดหมายจากทางบริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งค่ะ
-   หากลูกค้ายังไม่ได้รับการติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้องให้ลูกค้าชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารเองก่อนค่ะ
 
Q: เงื่อนไขในการหักผ่านบัญชีอัตโนมัติ ?
A:          -   ลูกค้าต้องนำเงินเข้าบัญชีที่หักล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ บริษัทฯจะทำการหักค่างวดรถในวันครบกำหนดชำระครั้งเดียวเท่านั้นค่ะ
-   หากลูกค้านำเงินเข้าบัญชีไม่ทัน ลูกค้าต้องนำบัตรชำระค่างวดของบริษัทฯ หรือ ใช้ด้านหลังใบเสร็จค่างวดไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารเองภายใน 3 วัน หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับชำระแล้ว บริษัทฯจะทำการหักค่างวดรถจากบัญชีของท่านตามปกติ ค่ะ
Q: ชำระค่างวดรถโดยเช็คต้องทำอย่างไร ?
A:                   ลูกค้าจะต้องออกเช็คลงวันที่เช็คล่วงหน้าตามกำหนดชำระเงินในแต่ละงวด อย่างน้อย 12 ฉบับ (รายปี) สั่งจ่ายในนาม “บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด” และจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯค่ะ
 
Q: กรณีจ่ายเป็นเช็ค แล้วเช็คคืน ต้องทำอย่างไร?
A:                    หากธนาคารไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ ได้ ธนาคารจะตีเช็คคืน เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะติดต่อลูกค้า และลูกค้าต้องนำบัตรชำระค่างวดของบริษัทฯ หรือ ใช้ด้านหลังใบเสร็จค่างวดไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารเองภายใน 3 วันลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมเช็คคืน 50 บาทเข้ามาพร้อมกับค่างวดในเดือนที่เช็คคืนค่ะ
 
 
เรื่องธุรกรรมด้านทะเบียนรถยนต์
 
Q: จะตามเรื่องการจดทะเบียนได้กับใครอย่างไร?
A: ท่านสามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ของผู้จำหน่ายที่ท่านออกรถซึ่งเป็นผู้ดูแลและดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์นิสสันของท่านได้ค่ะ
 
Q: หากทางลูกค้าทำป้ายเหล็กหรือป้ายภาษีสูญหายจะต้องทำอย่างไรบ้าง?
A: สามารถดำเนินการได้ 3 ทางเลือกค่ะ
1. ให้ทางบริษัทดำเนินการ
1.1 รถทะเบียนกรุงเทพฯคัดป้ายแหล็ก 1 แผ่น โดยมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 400 บาทและ   2 แผ่นที่ 500 บาทใช้เวลาในการรอรับป้าย  30 วันทำการ กรณีรถทะเบียนต่างจังหวัดคัดป้ายแหล็ก 1 แผ่นค่าธรรมเนียม 550 บาทและ 2 แผ่นที่ 650 บาท ใช้เวลาในการรอรับป้าย 120 วันทำการ โดยลูกค้าต้องจัดเตรียมเอกสารซึ่งประกอบด้วย
·         ใบแจ้งความตัวจริง
·         สำเนาบัตรประชาชน
·         สำเนาทะเบียนบ้าน
·         หนังสือมอบอำนาจ
·         ในกรณีนิติบุคคล เพิ่ม หนังสือรับรองบริษัท มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 
            1.2 กรณีคัดป้ายแสดงภาษีรถยนต์ (ที่ติดกระจกรถ)มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 300 บาท ถ้าเป็นทะเบียนต่างจังหวัดค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 400 บาท โดยโดยลูกค้าต้องจัดเตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีคัดป้ายเหล็กตามรายการข้างบนค่ะ
 
2. โดยลูกค้าเดินทางมาเข้ามาขอมัดจำเล่มทะเบียนกับทางบริษัท โดยมีเอกสารดังนึ้ค่ะ
2.1 สำเนาบัตรประชาชน
2.2 เงินมัดจำเล่มทะเบียน 5,000 บาท (เงินมัดจำดังกล่าวจะคืนให้เมื่อลูกค้านำเล่มทะเบียนมาคืนที่บริษัทฯ)
2.3 หนังสือมอบอำนาจจากผู้เช่าซื้อในกรณี ลูกค้าให้ผู้อื่นมารับเล่มทะเบียนแทน
 
3.โดยให้ทางผู้จำหน่ายที่ลูกค้าออกรถเป็นคนดำเนินการให้ ซึ่งทางผู้จำหน่ายจะทำหนังสือขออนุมัติทางบริษัทฯและบริษัทฯจะจัดเอกสารให้ผู้จำหน่ายนิสสันรับไปดำเนินการค่ะ
 
Q: ถ้าลูกค้ามีการต่อเติมโครงหลังคาเหล็กเพิ่มเติมภายหลังจากที่ออกรถ ต้องทำอย่างไรบ้าง?
A: สามารถทำได้ 3 ทางเลือกค่ะ
 
1. ให้ทางบริษัทดำเนินการโดยมีค่าใช้จ่ายและเอกสารในกรณีที่ให้บริษัทฯดำเนินการให้คือค่าใช้จ่าย 2,500 บาท และเอกสารที่จะต้องเตรียมส่งมามีดังนี้ค่ะ
·         ลอกลายตัวเครื่องและถัง อย่างละ 1 ลาย
·         รูปถ่ายโครงหลังคารถที่ติดกับตัวรถแล้ว 1 รูป
·         สำเนาบัตรประชาชน
·         สำเนาทะเบียนบ้าน
·         ถ้าเป็นกรณีนิติบุคคล หนังสือรับรองบริษัท มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 
2. โดยลูกค้าเดินทางมาเข้ามาขอมัดจำเล่มทะเบียนกับทางบริษัท โดยมีเอกสารดังนึ้ค่ะ
2.1 สำเนาบัตรประชาชน
2.2 เงินมัดจำเล่มทะเบียน 5,000 บาท (เงินมัดจำดังกล่าวจะคืนให้เมื่อลูกค้านำเล่มทะเบียนมาคืนที่บริษัทฯ)
2.3 หนังสือมอบอำนาจจากผู้เช่าซื้อในกรณี ลูกค้าให้ผู้อื่นมารับเล่มทะเบียนแทน
 
3.โดยให้ทางผู้จำหน่ายที่ลูกค้าออกรถเป็นคนดำเนินการให้ ซึ่งทางผู้จำหน่ายจะทำหนังสือขออนุมัติทางบริษัทฯและบริษัทฯจะจัดเอกสารให้ผู้จำหน่ายนิสสันรับไปดำเนินการค่ะ
(กรณีป้ายเป็นทะเบียนต่างจังหวัดต้องให้ทางผู้จำหน่าย ดำเนินการขออนุมัติเบิกเล่มทะเบียนจากทางบริษัท เพราะถ้าเป็นป้ายต่างจังหวัด ทางขนส่งจำเป็นต้องตรวจสภาพรถทุกกรณี *)
 
Q: ถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนเลขทะเบียนรถต้องทำอย่างไร?
A: ลูกค้าจะต้องเข้ามามัดจำเล่มทะเบียนเพื่อไปดำเนินการที่กรมการขนส่งทางบกเท่านั้นค่ะ เนื่องจากขนส่งจำเป็นต้องใช้ใบจองเลขของลูกค้าค่ะ
 
Q: ในกรณีลูกค้าไปติดตั้งแก๊สต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?
A: ลูกค้าจะต้องเข้ามามัดจำเล่มทะเบียนเพื่อไปดำเนินการที่กรมการขนส่งทางบก เนื่องจากทางกรมการขนส่งทางบกจำเป็นจะต้องตรวจสภาพรถของลูกค้าด้วยเท่านั้นค่ะ
 
 
Q: ถ้าลูกค้าไปเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลมาหลังจากออกรถกับทางบริษัทฯ ในส่วนของเล่มทะเบียนจะต้องทำอย่างไร?
A: ในเล่มทะเบียนสามารถใช้เหมือนเดิมจนกว่าจะปิดสัญญากับทางเราเลยก็ได้ เนื่องจากทางขนส่งยึดที่สัญญาที่ทำกับทางบริษัทฯ ณ ตอนที่จดทะเบียนซึ่งผู้ถือกรรมสิทธิ์ เป็น บจก.นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)ค่ะ
หากลูกค้าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงในเล่มทะเบียนก่อนปิดบัญชี ลูกค้าจะต้องเข้ามามัดจำเล่มทะเบียนกับทางบริษัท ฯเพื่อไปดำเนินการที่กรมการขนส่งทางบกเองค่ะ
 
 
เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ส่งเอกสาร
Q: การแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเอกสารต้องทำอย่างไร?
A: บริษัทฯมีวิธีให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้ดังนี้ค่ะ
1.        แฟกซ์สำเนาบัตรประชาชน เขียนที่อยู่ระบุในสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ลูกค้าแฟกซ์มาแล้วให้โทรยืนยันกับทางบริษัทฯอีกครั้งค่ะ (เบอร์แฟกซ์ 02-2074002)
2.        ส่งอีเมล์โดยแนบไฟล์ที่แสกนสำเนาบัตรประชาชน โดยก่อนทำการแสกนเอกสารให้เขียนที่อยู่ระบุในสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง หลังจากที่ลูกค้าส่งอีเมล์มาแล้วให้โทรยืนยันกับทางบริษัทฯอีกครั้งค่ะ(Email : chaiya.kittaweesin@nissanleasing.co.th)
 
 
เรื่องการโอนสิทธิ์เปลี่ยนผู้เช่าซื้อ
Q: เอกสารประกอบการโอนสิทธิ์มีอะไรบ้าง?
A:  สำหรับผู้โอน ( บุคคลธรรมดา ) เอกสารที่ต้องใช้ คือ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน(เซ็นต์รับรองสำเนา)อย่างละ1 ชุดและสัญญาเช่าซื้อรถยนต์อย่างละ 1 ชุด
สำหรับผู้โอน ( นิติบุคคล) เอกสารที่ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (เซ็นต์รับรองสำเนา)อย่างละ 1 ชุด,หนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 3 เดือน 1 ชุด     
 
สำหรับผู้รับโอนที่เป็นบุคคลธรรมดา เอกสารที่ต้องใช้ คือ สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านอย่างละ 3 ชุด , สลิปเงินเดือน 3 เดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน , สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 
สำหรับผู้รับโอนที่เป็นนิติบุคคล  เอกสารที่ต้องใช้ คือ เอกสารที่ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (เซ็นต์รับรองสำเนา)อย่างละ 3 ชุด , หนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 3 เดือน 3 ชุด , เลขประจำตัวผูเสียภาษีอกรและสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
***  กรณีผู้รับโอนเป็นมีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ จะต้องมีคนไทยเป็นผู้ค้ำประกันเท่านั้น               
สำหรับผู้ค้ำประกัน เอกสารที่ต้องใช้ คือ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน(เซ็นต์รับรองสำเนา)           อย่างละ 3 ชุด , สลิปเงินเดือน 3 เดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีที่เงินเดือนเข้า)                                                            
 
เอกสารอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องเข้ามาเซ็นต์เอกสารที่บริษัท คือ ใบคำขอเช่า/ซื้อ, คำรับรองของผู้ค้ำประกัน, สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ และสัญญาค้ำประกันการเช่าซื้อ (เอกสารบริษัทฯ) , หนังสือสัญญาโอนสิทธิ์สัญญาเช่า (ลายเซ็นจริง) (เอกสารบริษัทฯ) 3 ชุด , คำขอโอนสิทธิสัญญาเช่าซื้อ (เอกสารบริษัทฯ) , แผนที่ที่บ้านและที่ทำงาน , หนังสือให้ความยินยอมแก่บริษัทข้อมูลเครดิตในการเปิดเผยข้อมูลแก่สมาชิก (เอกสารบริษัทฯ)
 
* กรณีเป็นป้ายกรุงเทพฯ รูปถ่ายและลอกลายเลขตัวถัง โดยลอกลงเทปกระดาษกาวแบบผิวเรียบ หรือนำรถไปดำเนินการลอกลายที่โชว์รูมใกล้บ้าน
 
* กรณีลูกค้ามีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ขอให้เข้ามาดำเนินการดังกล่าวที่บริษัทฯและจะต้องโทรนัดเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ที่เบอร์ 02-2074000 ต่อภายใน 433
 
* กรณีเป็นป้ายทะเบียนต่างจังหวัด ต้องนำรถยนต์ไปตรวจสภาพที่ขนส่ง ฯในภายหลัง
* กรณีลูกค้ามีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ต่างจังหวัด สามารถเข้าไปดำเนินการได้ที่ตัวแทนจำหน่าย
 
 
Q: คุณสมบัติของผู้รับโอนและผู้ค้ำประกัน
A:  อายุไม่เกิน 60 ปีและสามีภรรยาที่จดทะเบียนไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ในด้านการเงินนั้นจะพิจารณาตามมาตรฐานการพิจารณาของผู้วิเคราะห์สินเชื่อของบริษัทฯ
 
 
Q: ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโอนสิทธิ์ผู้เช่าซื้อมีอะไรบ้าง
A: หลังทราบผลโอนสิทธิ์การอนุมัติผ่านแล้ว ลูกค้าจะต้องชำระค่างวดที่ค้าง (ถ้ามี) และค่างวดล่วงหน้า 2 งวดและ ค่าโอนสิทธิ์ 4,000 บาท การโอนสิทธิ์สัญญาเป็นผู้เช่าซื้อใหม่จึงจะสมบูรณ์
 
เรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญาเช่าซื้อ
Q: หลังจากลูกค้าทำสัญญาเช่าซื้อกับเจ้าหน้าที่การตลาดแล้ว จะได้รับเอกสารสัญญาเมื่อไหร่?
A: บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารสัญญาเช่าซื้อให้ลูกค้าโดยประมาณ 2สัปดาห์หลังจากวันที่ลูกค้ารับรถ หากมากกว่า 2สัปดาห์ นั้นเกิดจากเอกสารลูกค้ายังไม่ครบถ้วนซึ่งเจ้าหน้าที่การตลาดจะติดต่อลูกค้าเพื่อขอเอกสารที่ขาดไปดังกล่าวอีกครั้ง
                       
Q: เอกสารที่จะส่งให้ลูกค้าของนิสสันหลังจากทำสัญญาแล้วมีอะไรบ้าง?
A: ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารต่างๆต่อไปนี้ให้กับลูกค้า
1.        จดหมายต้อนรับและแนะนำการเช่าซื้อ 1 ฉบับ
2.        สำเนาสัญญาเช่าซื้อจำนวน3แผ่น (6 หน้า) กรณีมีผู้ค้ำประกันนั้น ผู้ค้ำประกันจะได้รับสำเนาสัญญาค้ำประกัน 1แผ่น (2หน้า)
3.        บัตรสำหรับชำระค่างวด (Pay Card) 1ใบ แนบมาบนรายละเอียดวิธีการใช้บัตรชำระเงิน
เอกสารทั้งหมดจะจัดส่งแบบลงทะเบียนซึ่งจะต้องมีการเซ็นต์รับกับทางเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ เพื่อง่ายในการตรวจสอบหากเกิดกรณีเอกสารไม่ถึงมือผู้รับ ดังนั้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว จึงเรียนขอให้ทางลูกค้าระบุที่อยู่ในการรับเอกสารให้ถูกต้องชัดเจนตั้งแต่ตอนกรอกใบสมัครสินเชื่อ
 
 
Q: ทำอย่างไรหากทำชุดเอกสารสำเนาสัญญาเช่าซื้อและบัตรชำระค่างวด (Pay Card) สูญหาย?
A: บริษัทฯจะมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้คือ
1.        เมื่อลูกค้าทราบว่าบัตรชำระค่างวดหรือสำเนาสัญญาเช่าซื้อสูญหายให้ดำเนินการโทรเข้ามาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เบอร์ 02-207-4000 ต่อ 501 หรือ 502
2.        แจ้ง ชื่อ-นามสกุล ของลูกค้ากับทางเจ้าหน้าที่แล้วแจ้งความประสงค์ว่าต้องการสำเนาสัญญาเช่าซื้อ
        และบัตรชำระค่างวด ( Pay Card) ใหม่
3.        เจ้าหน้าที่จะแจ้งเรื่องค่าใช้จ่ายในการออกบัตรชำระค่างวด (Pay Card)ใบใหม่และโดยมีค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ โดยลูกค้าต้องชำระเข้ามาพร้อมการชำระค่างวดในรอบกำหนดชำระถัดไป
4.        เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันที่จะจัดส่งให้กับลูกค้าทราบ
 
เรื่องการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี
Q :หากขาดการต่อภาษีรถยนต์ติดต่อกัน 3 ปี จะเป็นอย่างไร
A : หากท่านขาดการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีติดต่อกัน 3 ปี จะมีผลให้ทะเบียนรถยนต์ท่าน ถูกนายทะเบียน ระงับการใช้รถยนต์ทันที ท่านต้องดำเนินเรื่องในการจดทะเบียนใหม่
 
 
Q :หากมีค่าปรับในกรณีที่ขับรถยนต์ผิดกฎจราจร ต้องทำอย่างไรในการต่อภาษีประจำปี
A :ท่านต้องชำระค่าปรับด้านการทำผิดกฎจราจร และส่งหลักฐานหนังสือถอนอายัดที่ออกโดยเจ้าหน้าที่เข้ามายังบริษัทก่อนจึงสามารถแจ้งการต่อภาษีประจำปีได้
 
Q :หากลูกค้านำรถไปติดตั้งแก๊ส (NGV) แล้วนั้นค่าภาษีรถยนต์ต้องชำระเท่าเดิมหรือไม่ อย่างไร
A :กรณีลูกค้านำรถไปติดตั้งแก๊ส (NGV) เรียบร้อยแล้วในปีถัดไปลูกค้าจะชำระค่าภาษีน้อยลง 25 %ของค่าภาษีเดิม ซึ่งก่อนที่จะต่อภาษีได้ลูกค้าต้องนำรถไปตรวจสภาพแล้วส่งหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถเข้ามายังบริษัท  (กรณีนี้ลูกค้าต้องนำรถไปตรวจสภาพก่อนต่อภาษีรถยนต์ทุกปี)
 
Q: จะสามารถชำระเงินค่าต่อภาษีรถยนต์ ด้วยวิธีการใด ที่ไหนบ้าง
A :บริษัทฯจะมีจดหมายเตือนการต่อภาษีก่อนวันหมดอายุภาษี ซึ่งในจดหมายมีส่วนของใบชำระค่าภาษี ขอให้ท่านนำจดหมายดังกล่าวไปชำระตามยอดและเคาน์เตอร์ธนาคารที่ระบุบนใบชำระก่อนหมดอายุอย่างน้อย 7 วัน มิเช่นนั้นอาจเกิดค่าปรับจากการชำระภาษีล่าช้าจากกรมขนส่งได้ค่ะ
 
Q: ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะไปดำเนินการต่อภาษีเอง สามารถทำได้หรือไม่ และเอกสารที่ลูกค้าต้องใช้มีอะไรบ้าง
A:  ลูกค้าสามารถดำเนินการต่อภาษีเองได้ แต่ลูกค้าต้องส่งแฟกซ์เอกสารป้ายวงกลม หรือใบเสร็จจากทางขนส่งมาให้กับทางบริษัทนิสสันลิซซิ่งที่เบอร์แฟกซ์ 02-2074002 ค่ะ ส่วนเล่มทะเบียนหน้าต่อภาษีจะปรับปรุงข้อมูลให้เมื่อปิดบัญชี
เอกสารที่ลูกค้าต้องใช้เพื่อนำไปต่อภาษีรถยนต์ประกอบด้วย
·         สำเนาทะเบียนรถ
·         ปลายขั้ว ประกันภัยบุคคลที่ 3 (พรบ.)
 
 
Q: การชำระค่าต่อภาษีสามารถชำระก่อนได้กี่เดือนและถ้าชำระล่าช้าจะมีค่าปรับหรือไม่ อย่างไรบ้าง 
A: การต่อภาษีนั้นปกติแล้วจะสามารถดำเนินการก่อนล่วงหน้าได้ 3 เดือน ก่อนที่ภาษีรถยนต์จะขาด
ส่วนการชำระล่าช้าหลังจากที่ภาษีขาดแล้ว จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงินเพิ่มเติมร้อยละหนึ่งต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ค้างชำระ
 
 
Q: ทางบริษัทนิสสันลีสซิ่งมีบริการต่อพรบ.กับประกันภัยรถยนต์ให้ลูกค้าหรือไม่
A: ในการต่อพรบ.และประกันภัยรถยนต์นั้น ทางบริษัทนิสสันลิซซิ่งได้มีการมอบหมายให้บริษัท ล๊อคตั้นวัฒนา เป็นนายหน้าจัดตั้งซึ่งจะผู้ดูแลและดำเนินการให้
 
กรณีที่ลูกค้าต่อพรบ.และประกันกับทางบริษัทล็อคตัน ลูกค้าไม่ต้องส่งเอกสารใดๆเข้ามาที่บริษัท
แต่กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ต่อกับทางบริษัทล๊อคตั้น วัฒนา ต้องส่งเอกสารหลักฐานการต่อปลายขั้วพรบ.มาให้ที่บริษัท ที่เบอร์ 02-207-4002
 
 
Q: การชำระค่าต่อภาษี จะส่งจดหมายใบแจ้งการชำระเงินให้เมื่อไหร่ และหลังจากชำระแล้วจะใช้ระยะเวลาดำเนินการกี่วันถึงจะได้รับเอกสาร
A: ทางบริษัทจะดำเนินการส่งจดหมายใบแจ้งค่าต่อภาษีให้ลูกค้า 1 เดือนก่อนที่ภาษีลูกค้าจะขาด และหลังจากชำระค่าต่อภาษีแล้ว บริษัทจะส่งเอกสารให้ลูกค้าในระยะเวลาประมาณ 4 วัน
เอกสารที่ลูกค้าจะได้รับคือ
1. ป้ายวงกลม
2. สำเนาทะเบียนรถ
3. ใบเสร็จค่าต่อภาษีรถยนต์
 
 
 
เรื่องการปิดบัญชีรถยนต์และโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เมื่อปิดบัญชีแล้ว
 
Q: ถ้าต้องการปิดบัญชีล่วงหน้าต้องทำอย่างไรบ้าง ?
A: ลูกค้าที่ต้องการปิดบัญชีจะต้องทราบยอดที่จะปิดบัญชีเข้ามาให้กับทางบริษัทฯ โดยโทรมาสอบถามกับเจ้าหน้าที่นิสสันลีสซิ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดปิดบัญชีให้เป็นยอดปิดบัญชีที่มีส่วนลด และ มีค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์แล้วเรียบร้อย ลูกค้านำยอดที่เจ้าหน้าที่แจ้งไปจ่ายเงินที่ธนาคาร ซึ่งวิธีการจ่ายเงินสามารถจ่ายเหมือนที่จ่ายค่างวดปกติได้เลยค่ะ
 
Q:ขั้นตอนการปิดบัญชีล่วงหน้ามีอะไรบ้าง?
A: เมื่อลูกค้าทราบยอดปิดบัญชีเรียบร้อยและไปชำระค่าปิดบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารชุดโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ไปให้ทางไปรษณีย์ตามที่จัดส่งเอกสาร เมื่อทางลุกค้าได้รับแล้วในเอกสารจะมีรายละเอียดชี้แจ้ง ซึ่งลูกค้าต้องเซ็นต์ชื่อในเอกสาร ที่ส่งไปให้ เซ็นต์ชื่อตามที่มีกากบาทไว้ 3 ตำแหน่ง (หนังสือมอบอำนาจ 1ตำแหน่ง , แบบคำขอโอนรับโอน 2 ตำแหน่ง )โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดใดๆ หลังจากนั้นให้ส่งเอกสารพร้อมบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาป้ายภาษี,สำเนาสัญญาเช่าซื้อใส่ซองตอบรับที่แนบไปด้วยกลับมายังบริษัท เมื่อทางบริษัทได้รับเอกสารที่ลูกค้าส่งมาครบถ้วนแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งชุดไปโอนที่ขนส่ง เมื่อทางบริษัทได้เล่มกลับมาจะจัดส่งให้ทางลูกค้าตามที่อยู่จัดส่งเอกสารค่ะ
 
Q:ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์จากบริษัทเป็นผู้เช่าซื้อเท่าไหร?
A: ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ 2,000 บาท
 
Q:เอกสารที่ใช้ในการปิดบัญชีมีอะไรบ้าง?
A: บริษัทจะมีเอกสารชี้แจ้งส่งไปให้ในเอกสารชุดปิดบัญชี ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้
 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (เซ็นต์รับรองสำเนา)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (เซ็นต์รับรองสำเนา)
 3. สำเนาสัญญาเช่าซื้อ (ถ้ามี)
 4. สำเนาป้ายภาษี (กรณีลูกค้าต่อภาษีเอง)
 5. หนังสือมอบอำนาจ (เอกสารบริษัทส่งไปให้)
 6. แบบคำขอโอนรับโอน (เอกสารบริษัทส่งไปให้)
 7. สำเนาใบชำระเงินค่าปิดบัญชี
 
 
 
Q:เล่มทะเบียนจะได้รับเมื่อไหร่?
A: กรณีลูกค้าป้ายกรุงเทพฯลูกค้าจะได้รับเล่มทะเบียนประมาณ 1 สัปดาห์ กรณีป้ายต่างจังหวัด ประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากเอกสารที่ลูกค้าเซ็นต์ส่งมาถึงบริษัทฯ
 
Q:ลูกค้าที่ต้องการโอนกรมมสิทธิ์ 2 ต่อ ไปยังบุคคลที่ 3 ต้องทำอย่างไรบ้าง?
A: ลูกค้าที่โอน 2 ต่อคือลูกค้าที่ต้องการโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลที่สาม วิธีการดังนี้
 1. ติดต่อสอบถามยอดปิดบัญชีกับเจ้าหน้าที่ 
 2. จ่ายเงินผ่านธนาคาร ตามยอดที่เจ้าหน้าที่แจ้ง 
 3. เซ็นต์เอกสาร กรณีลูกค้าสะดวกเข้ามาเซ็นต์ที่บริษัทฯ โดยท่านต้องเตรียมเอกสารทั้งลูกค้าและบุคคลที่3 ที่จะรับโอน
3.1 สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (เซ็นต์รับรองสำเนา)
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (เซ็นต์รับรองสำเนา)
 1. กรณีลูกค้าโอน 2 ต่อ จะต้องมีการนัดตรวจสภาพรถที่ขนส่ง เจ้าหน้าจะโทรไปนัดลูกค้าให้นำรถมา เพื่อตรวจสภาพรถยนต์ที่ขนส่ง หลังจากมีการตรวจสภาพรถแล้วเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะชำระค่าอากรให้กับเจ้าหน้าที่ขนส่งด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ ณ ตอนนำรถเข้าตรวจสภาพ
 2. ลูกค้าสามารถขอรับเล่มทะเบียนที่ขนส่งได้เลย
 3. กรณีบุคคลที่ไม่ใช่ลูกค้านำรถมาตรวจแทน ถ้าต้องการรับเล่มทะเบียนเลยต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากลูกค้ามาให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย (หนังสือมอบอำนาจ,สำเนาทะเบียนบ้านลูกค้า,สำเนาบัตรประชาชนลูกค้า,สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเล่มแทน)
 
Q:ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 2 ต่อเท่าไหร่?
A: ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ 2 ต่อ 3,000 บาท ไม่รวมค่าอากรที่ลูกค้าต้องจ่ายเองที่ขนส่ง
 
Q:ถ้าต้องการไปโอนกรรมสิทธิ์เอง ต้องทำอย่างไรบ้าง
A: กรณีลูกค้าที่โอนกรรมสิทธิ์เองคือลูกค้าที่ผ่อนมาครบตามสัญญาเช่าซื้อแล้ว ทางบริษัทจะมีเอกสารจะส่งให้ทางไปรษณีย์ซึ่งเป็นจดหมายแจ้งปิดบัญชีงวดสุดท้าย จะมีใบแจ้งยอดค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ ที่ให้ลูกค้าเลือกโดยถ้าต้องการไปดำเนินการเองที่ขนส่งให้ชำระค่าเอกสารมา 300 บาท หลังจากที่งวดสุดท้ายลูกค้าได้จ่ายมาครบหมดแล้วประมาณ 3 วัน ทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารชุดโอนไปให้ลูกค้าตามที่จัดส่งเอกสาร เอกสารที่ลูกค้าได้รับประกอบไปด้วย
 1. เล่มทะเบียน
 2. ใบเสร็จงวดสุดท้าย
 3. หนังสือยืนยันการชำระครบถ้วน
 4. หนังสืมอบอำนาจบริษัท
 5. หนังสือรับรองบริษัท
 6. แบบคำขอโอนรับโอน (เซ็นต์ผู้โอนแล้วเรียบร้อย)
เมื่อลูกค้าได้รับชุดโอนแล้ว กรณี ลูกค้าป้ายกรุงเทพฯลูกค้าจะต้องไปดำเนินการโอนเองที่ขนส่งพื้นที่ 3 (ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 62/1) กรณีป้ายทะเบียนต่างจังหวัดให้โอนที่ขนส่งจังหวัดตามป้ายจังหวัดนั้นๆ
 
หลังจากได้โอนกรรมสิทธิ์แล้วเรียร้อยขอให้ลูกค้าส่งหน้าผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่เป็นชื่อลูกค้ากลับมายังบริษัทด้วยเพื่อยืนยันว่าท่านได้ดำเนินการแล้วเรียบร้อย
 
Q:ถ้าต้องการให้ทางบริษัทดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้ ต้องทำอย่างไรบ้าง
A: กรณีลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทดำเนินการให้เมื่อผ่อนครบตามสัญญา ทางบริษัทจะมีเอกสารจะส่งให้ทางไปรษณีย์ซึ่งเป็นจดหมายแจ้งปิดบัญชีงวดสุดท้าย จะมีใบแจ้งยอดค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ ที่ให้ลูกค้าเลือกโดยถ้าต้องการไปดำเนินการเองที่ขนส่งให้ชำระค่าเอกสารมา 2,000 บาท ลูกค้าจะต้องเซ็นต์ชื่อตามที่มีกากบาทไว้ 3 ตำแหน่ง (หนังสือมอบอำนาจ 1ตำแหน่ง , แบบคำขอโอนรับโอน 2 ตำแหน่ง )โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดใดๆ หลังจากนั้นให้ส่งเอกสารพร้อมบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาป้ายภาษี,สำเนาสัญญาเช่าซื้อใส่ซองตอบรับที่แนบไปด้วยกลับมายังบริษัท เมื่อทางบริษัทได้รับเอกสารที่ลูกค้าส่งมาครบถ้วนแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งชุดไปโอนที่ขนส่ง เมื่อทางบริษัทได้เล่มกลับมาจะจัดส่งให้ทางลูกค้าตามที่อยู่จัดส่งเอกสาร
 
Q:ผ่อนค่างวดใกล้จะครบแล้วจะได้รับเอกสารอะไรบ้าง?
A: ทางบริษัทฯจะมีเอกสารแจ้งเป็นจดหมายแจ้งปิดบัญชีส่งไปให้ลูกค้าก่อนค่างวดสุดท้ายจะหมด 1 เดือน ในจดหมายที่ลูกค้าได้รับประกอบไปด้วย
 1. จดหมายแจ้งปิดบัญชี / แบบฟอร์มการชำระเงิน
 2. ใบชี้แจ้งวิธีการโอนกรรมสิทธิ
 3. หนังสือมอบอำนาจ
 4. แบบคำขอโอนรับโอน
 
Q:ถ้าปิดบัญชีล่วงหน้ามีส่วนลดไหม?
A:ปิดบัญชีล่วงหน้ามีส่วนลดจะลดในสัดส่วนของดอกเบี้ยคงเหลือที่ยังไม่ครบกำหนด 50% ค่ะ
 
Q:เมื่อได้รับจดหมายแจ้งปิดบัญชีจะต้องชำระเงินค่าโอนกรรมสิทธิ์เมื่อไหร่
A:ลูกค้าสามารถใช้ใบชำระเงินที่ส่งไปให้จ่ายเข้ามาได้ทันทีที่ได้รับ หรือ จะชำระมาวันที่ครบกำหนดค่างวดสุดท้ายก็ได้
 
Q:ถ้าจะเข้ามาปิดบัญชีที่บริษัทฯได้หรือไม่?
A:ลูกค้าสามารถเข้ามาปิดบัญชีที่บริษัทได้ คือเข้ามาเซ็นต์เอกสารชุดโอนกับทางบริษัท เอกสารที่ต้องเตรียมมา สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ,สำเนาป้ายภาษี(กรณีไปต่อภาษีเอง),สำเนาสัญญาเช่าซื้อ (ถ้ามี) เจ้าหน้าที่จะให้ลูกค้าเซ็นต์เอกสารชุดโอนและตรวจเอกสาร ในส่วนเรื่องการชำระเงินลูกค้าจะต้องจ่ายเงินผ่านธนาคารเองซึ่งทางบริษัทไม่ได้รับชำระเงินค่าปิดบัญชี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

You need to upgrade your Flash Player
Download: Flash Player